Với kết quả thực tế mà Barista có được trên 7 năm IT
đây là các dịch vụ mà chúng tôi có thể tự tin cung cấp

Web

Thiết kế concept
Thiết kế UI, UX
Phát triển Responsive

Phát triển ứng dụng Smartphone

Thực tế phát triển trên 50 app
Chi phí chế tác: $1000
Thời gian hoàn thành tới lúc Release: 1 tháng rưỡi

Phát triển hệ thống

Phát triển offshore
Phát triển Labor

Phát triển app/ chế tác Web

Chúng tôi luôn suy nghĩ triệt để đối với những câu hỏi như : Mục đính của Website là gì ? Target là những đối tượng nào ? Message như thế nào có sức ảnh hưởng ? . Chúng tôi có thể hỗ trợ tất cả từ những quy trình trên.

Output Image

Chi phí

Hạng mục Chi phí
Tạo Concept sheet 100,000¥
Tạo wireframe 20,000¥
Thiết kế trang web 50,000¥
Coding 50,000¥
Phát triển app ( sử dụng platform công ty chúng tôi ) Miễn phí kì đầu/chi phí hằng tháng cost 100,000¥
Phát triển App (scratch) 500,000¥

Phát triển hệ thống ( Phát triển labor, phát triển offshore)

Phát triển Labor, phát triển offshore

Cho phép chúng tôi đưa ra đề án thể chế phát triển thích hợp sau khi đã lắng nghe nguyện vọng , dự toán, tính tương thích của dự án. Đối với các nguyện vọng chẳng hạn như chỉnh sửa, cải thiện hệ thống, bảo trì vận dụng định kỳ hệ thống thì chúng tôi khuyến khích phát triển Labor.
Hơn nữa, trong trường hợp cần thiết vận dụng đình kì bắt đầu từ việc phát triển offshore thì chúng tôi cũng có khả năng chuyển đổi sang phát triển labor

Cấu trúc Team thích hợp

Liên kết với nhiều nguồn nhân lực trong công ty và đề xuất ra nhân tài có kỹ năng cần thiết.
Chúng tôi có thể đề xuất phát triển offshore với chi phí rẻ hơn là cung cấp offshore khác thông qua việc giảm thiểu chi phí quản lý, có thể bắt đầu từ 1 người.

Các thành viên trong công ty chúng tôi được xây dựng bởi các kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm trên từng lĩnh vực phát triển.
Vì thế chúng tôi đảm bảo thể chế có thể thực hiện tất cả các kỹ thuật, cho dù là nguyện vọng như thế nào đi nữa. Nếu như có thiếu thành viên thì chúng tôi có thể tuyển dụng xây dựng team thích hợp cho quý công ty

Các thành viên trong công ty chúng tôi được xây dựng bởi các kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm trên từng lĩnh vực phát triển.
Vì thế chúng tôi đảm bảo thể chế có thể thực hiện tất cả các kỹ thuật, cho dù là nguyện vọng như thế nào đi nữa. Nếu như có thiếu thành viên thì chúng tôi có thể tuyển dụng xây dựng team thích hợp cho quý công ty

Chi phí

Hạng mục Chi phí
Kỹ sư phát triển App (1 người/ tháng) 150,000¥
Kỹ sư phát triển server(1 người/ tháng) 150,000¥
Thông phiên dịch (0.5người/tháng) 120,000¥

Chúng tôi sẽ đề xuất phù hợp với nguyện vọng và dự toán của khách hàng